Yến sao- Điều trị tế bào gốc

Updated: Apr 19, 2020

Yến sào trong ứng dụng công nghệ tế bào gốc

Nghiên cứu gần đây cho thấy kết quả tích cực của yến sào trong nghiên cứu tế bào gốc. Công dụng rõ rêt của tổ yến trong việc tăng sinh tế các tế bào gốc có nguồn gốc từ mỡ của con người (hADSCs) vốn là một nguồn của các phác đồ điều trị bằng tế bào gốc. Tổ yến thúc đẩy mạnh mẽ các tế bào hADSCs

7 views0 comments